STATUT FUNDACJI PSITULISKO

Home / STATUT FUNDACJI PSITULISKO

STATUT FUNDACJI PSITULISKO

z dnia 01 lipca 2020 r.

 

I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Fundacja Psitulisko, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r., Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz postanowień niniejszego Statutu.

2. Fundator – spółka pod firmą FIT MATKA WARIATKA sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie (numer KRS: 0000733332) (zwana dalej Fundatorem) ustanowiła Fundację na mocy aktu notarialnego sporządzonego przed notariuszem Krzysztofem Miką prowadzącym Kancelarię Notarialną w Bielsku-Białej przy ulicy Cechowej numer 18/4, z dnia 01 lipca 2020 r.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest Pszczyna.

2. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. środowiska.

§ 4

1. Fundacja może posługiwać się w obrocie wyróżniającym ją znakiem graficznym ustalonym przez Zarząd Fundacji.

2. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, tytułu, odznaczenia i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom i podmiotom zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji jej celów.

 

II.

CELE, ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

§ 5

Cele Fundacji są następujące:

1/ Podejmowanie szerokich działań związanych z ekologią i ochroną zwierząt, w szczególności zwierząt domowych takich jak psy i koty.

2/ Niesienie pomocy zwierzętom porzuconym, pokrzywdzonym i niechcianym, zwłaszcza starszym i chorym, w szczególności poprzez ich adopcję i zapewnienie im do końca ich życia schronienia i opieki, w tym opieki weterynaryjnej.

3/ Podejmowanie działań na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt.

4/ Promowanie w społeczeństwie, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, postaw wrażliwości na los zwierząt, zwłaszcza starszych i chorych, w szczególności poprzez stworzenie warunków do czasowego sprawowania nad nimi bezinteresownej opieki i przebywania z nimi.

5/ Edukacja i uświadamianie społeczeństwa w kwestiach ochrony zwierząt i zasad opieki nad nimi.

6/ Działanie w celu zwiększenia wśród społeczeństwa zrozumienia dla praw zwierząt.

7/ Walka z bezdomnością zwierząt i niesienie pomocy zwierzętom.

8/ Organizowanie opieki weterynaryjnej.

9/ Wspieranie placówek i osób fizycznych świadczących pomoc zwierzętom bezdomnym.

10/ Współpraca ze schroniskami dla zwierząt i organizacjami zajmującymi się sprawami zwierząt.

11/ Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie ochrony zwierząt i środowiska naturalnego.

12/ Zajmowanie czynnej postawy wobec przejawów okrutnego traktowania zwierząt.

13/ Organizowanie i wspieranie działań wolontariuszy.

14/ Działanie przed sądami powszechnymi w sprawach dotyczących ochrony praw zwierząt.

§ 6

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

2. W zakres nieodpłatnej działalności pożytku publicznego wchodzą w szczególności następujące działania:

a) prowadzenie azylu dla adoptowanych przez Fundację zwierząt porzuconych, pokrzywdzonych lub niechcianych, zwłaszcza starszych i chorych, w ramach którego zapewnione zostanie im schronienie, pokarm i opieka, w tym opieka weterynaryjna i opieka wolontariuszy (dalej Azyl),

b) propagowanie adopcji psów oraz wszelkich akcji społecznych mających na celu zapobieganie bezdomności zwierząt,

c) wspieranie adopcji zwierząt znajdujących się w schroniskach lub przebywających pod opieką innych podmiotów, w tym poprzez zamieszczanie ogłoszeń adopcyjnych w środkach masowego przekazu i na stronie internetowej Fundacji,

a) uświadamianie społeczeństwa o właściwym traktowaniu zwierząt,

b) współpraca lekarzami weterynarii w zakresie hospitalizowania zwierząt bezdomnych,

c) szkolenie wolontariuszy w zakresie opieki nad zwierzętami,

d) organizacja działań wolontariuszy, w szczególności w ramach Azylu,

e) organizowanie zbiórek darów i środków pieniężnych wspomagających schroniska dla zwierząt i organizacje zajmujące się statutowo ochroną zwierząt,

f) prowadzenie zajęć dydaktycznych w placówkach oświatowych na temat właściwego traktowania zwierząt oraz zachęcanie młodzieży do aktywnego wolontariatu w schroniskach dla zwierząt lub organizacjach, których statutowym celem jest ochrona zwierząt,

g) organizowanie pogadanek i wykładów dla społeczeństwa na temat obowiązków w stosunku do zwierząt i konsekwencji łamania ustawy o ochronie zwierząt,

h) uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach i szkoleniach poświęconych prawom zwierząt oraz współuczestnictwo w akcjach międzynarodowych na rzecz zwierząt,

i) informowanie o przypadkach znęcania się nad zwierzętami organów ścigania,

j) organizowanie, finansowanie oraz promowanie inwestycji i kampanii do eliminacji okrucieństwa wobec zwierząt,

k) aktywne uczestnictwo w postępowaniu przed sądami powszechnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami,

l) organizowanie licytacji, imprez, koncertów, festiwali, wystaw, happeningów, aukcji.

3. W zakres odpłatnej działalności pożytku publicznego wchodzą następujące działania:

a) organizowanie turnusów edukacyjnych, w szczególności dla rodzin z dziećmi i młodzieży, w ramach których ich uczestnicy przebywać będą w Azylu i będą sprawować opiekę nad przebywającymi w Azylu zwierzętami, pod nadzorem stałych wolontariuszy Azylu,

b) współpraca z mediami elektronicznymi oraz druk i kolportaż wydawnictw własnych dotyczących zwierząt i ich ochrony.

4. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 7

Zabronionym jest:

a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Członków Organów Fundacji lub pracowników oraz osób, z którymi Członkowie Organów Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz Członków Organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz Członków Organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Członkowie Organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

III.

MAJĄTEK I DOCHODY

§ 8

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składa się wkład pieniężny przekazany przez Fundatora, w kwocie 1.000,00 zł (tysiąc złotych).

2. Majątek Fundacji stanowią też środki finansowe, nieruchomości i ruchomości oraz prawa majątkowe nabyte w toku jej działalności.

§ 9

1. Przychody Fundacji mogą pochodzić z:

a) majątku własnego Fundacji,

b) przychodów z odpłatnej działalności statutowej,

c) spadków, zapisów, darowizn, dotacji, subwencji oraz innego rodzaju przysporzeń majątkowych, poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne i inne podmioty,

d) wpływów ze zbiórek, licytacji i imprez organizowanych przez Fundację,

e) oprocentowania rachunków bankowych i lokat, z zysków ze sprzedaży i posiadania obligacji skarbowych Skarbu Państwa,

f) zaciągania pożyczek,

g) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,

h) innych źródeł określonych przez Zarząd Fundacji.

2. Przychody Fundacji przeznaczane są wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

IV.

ORGANY FUNDACJI

§ 10

1. Obligatoryjnym organem Fundacji jest Zarząd.

2. Fundator może powołać Radę Fundacji dla realizacji zadań wskazanych w § 11 i 15. W razie powołania Rada Fundacji działa na zasadach określonych w § 15 i 16. Oświadczenie Fundatora o powołaniu Rady Fundacji wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Członkowie Organów Fundacji pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.

§ 11

1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób, w tym Prezesa.

2. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony przez Fundatora.

3. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora,

b) prawomocnego skazania Członka Zarządu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c) śmierci członka Zarządu.

5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatora.

6. Członek Zarządu może zostać odwołany z pełnionej funkcji, gdy nie wypełnia nałożonych na niego obowiązków lub w przypadku rażącej niegospodarności.

7. Pierwszy Zarząd Fundacji powołuje Fundator.

8. W razie powołania przez Fundatora Rady Fundacji, prawa i obowiązki Fundatora określone w niniejszym paragrafie wykonywane są przez Radę Fundacji.

§ 12

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań i kompetencji Zarządu należą wszystkie działania i uprawnienia niezastrzeżone do kompetencji pozostałych organów Fundacji.

4. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

b) realizacja celów statutowych,

c) sporządzanie planów pracy i budżetu,

d) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

e) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

f) zawieranie umów z wolontariuszami i organizowanie ich pracy,

g) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia.

§ 13

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego, posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

2. W przypadku Zarządu wieloosobowego, Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością osób. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 14

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach może składać każdy członek Zarządu samodzielnie.

§ 15 

1. Rada Fundacji jest organem doradczym Zarządu oraz organem kontrolnym.

2. W skład Rady Fundacji wchodzi od 2 – 6 osób powołanych przez Fundatora. W przypadku utraty przez Fundatora osobowości prawnej po powołaniu Rady Fundacji, nowi członkowie Rady Fundacji powoływani będą jednomyślną uchwałą pozostałych członków Rady Fundacji.

3. Członkostwo w Radzie Fundacji jest bezterminowe i ustaje w razie:

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

b) śmierci członka Rady Fundacji,

c) odwołania przez podmiot uprawniony do powoływania członków Rady Fundacji,

d) prawomocnego skazania Członka Rady Fundacji za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4. Członkowie Rady Fundacji:

a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie mogą być osobami skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

5. Do zadań i kompetencji Rady Fundacji należy:

a) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,

b) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,

c) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności, sprawozdań finansowych Fundacji oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,

d) podejmowanie uchwały o zmianie statutu Fundacji,

e) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu na zasadach określonych w § 11,

f) opiniowanie i doradzanie w sprawach przedstawionych przez Zarząd.

§ 16

1. Rada Fundacji zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku w terminie wyznaczonym przez Zarząd dla zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji.

2. Radę Fundacji zwołać może każdy z jej członków z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu.

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie jednomyślnych uchwał przy obecności wszystkich członków Rady Fundacji.

4. Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi Prezes Zarządu lub delegowany Członek Zarządu.

V.

ZMIANA STATUTU

§ 17

Do zmiany Statutu uprawniony jest Zarząd Fundacji, a w razie powołania Rady Fundacji – Rada Fundacji.

VI.

POŁĄCZENIE I LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 18

1. Fundacja może się połączyć z inną Fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd.

§ 19

1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Decyzję o otwarciu likwidacji Fundacji podejmuje jednomyślnie Zarząd, a w razie braku Zarządu Rada Fundacji, a w razie jej braku – Fundator.

3. Po otwarciu likwidacji Zarząd powinien zakończyć interesy bieżące Fundacji, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i w razie potrzeby upłynnić majątek Fundacji. Nowe interesy mogą wszczynać tylko wówczas, gdy to jest potrzebne do ukończenia spraw w toku.

4. Po zakończeniu czynności likwidacyjnych wskazanych w ust. 3, likwidacja Fundacji podlega zgłoszeniu do Krajowego Rejestru Sądowego.

5. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu, a w razie braku Zarządu, uchwały Rady Fundacji, a w razie jej braku – decyzją Fundatora, na rzecz działających w Polsce organizacji o zbliżonych celach.

6. Statut został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach – 3 dla złożenia w Krajowym Rejestrze Sądowym i 1 do dokumentacji Fundacji.