Regulamin aplikacji Psitulisko

Home / Regulamin aplikacji Psitulisko

REGULAMIN
APLIKACJI PSITULISKO

wersja obowiązująca od 21 grudnia 2020 r.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Aplikacji Psitulisko, jak też określa zasady i warunki świadczenia na rzecz Darczyńców usług drogą elektroniczną (art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

 

§ 1
DEFINICJE I DANE KONTAKTOWE

 • Aplikacja – aplikacja mobilna pod nazwą Psitulisko, tj. oprogramowanie umożliwiające dostęp do treści i produktów udostępnianych Darczyńcom przez Fundację w podziękowaniu za wsparcie udzielone Fundacji
 • Darczyńca – osoba, która przekazała na rzecz Fundacji środki pieniężne za pośrednictwem formularza udostępnionego na Stronie Internetowej
 • Fundacja – Fundacja Psitulisko z siedzibą w Pszczynie, ul. Ziemowita 7, lok. 2, 43-200 Pszczyna, wpisaną do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS za numerem KRS 0000867046, REGON: 387422072, NIP: 6381843140
 • Konto – indywidualny dla każdego Darczyńcy panel, uruchomiony na jego rzecz przez Fundację, po dokonaniu przez Darczyńcę rejestracji, pozwalający na korzystanie z Aplikacji przez Darczyńcę
 • Polityka prywatności – zasady przetwarzania danych osobowych obowiązujące w Fundacji
 • Prowadzenie Konta – usługa świadczona przez Fundację, polegająca na prowadzeniu i utrzymywaniu Konta
 • Przechowywanie Danych – usługa świadczona przez Fundację, polegająca na przechowywaniu danych Darczyńcy wprowadzonych do Aplikacji na serwerach dedykowanych Fundacji
 • Regulamin – niniejszy regulamin
 • Strona Internetowa – www.psitulisko.pl
 • System Teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego
 • Umowa licencji – umowa licencji, na podstawie której Darczyńca ma niewyłączne prawo do korzystania z Aplikacji, wyłącznie do celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w zakresie określonym w Regulaminie
 • Umowy o świadczenie usług – umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (Prowadzenia Konta, Przechowywania Danych) zawarte na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Darczyńcą a Fundacją
 • Upominek – materiały audio lub wideo lub podarunki rzeczowe udostępnione do wyboru przez Darczyńców w ramach Aplikacji za punkty zgromadzone na Koncie
 • DANE KONTAKTOWE FUNDACJI:- adres siedziby i adres korespondencyjny: ul. Ziemowita 7 lok. 2, 43 – 200 Pszczyna

  – adres e-mail: kontakt@psitulisko.pl

  – strona www: www.psitulisko.pl

§ 2
CELE APLIKACJI I ZASADY DZIAŁANIA APLIKACJI

 • Aplikacja ma na celu umożliwienie Fundacji wyrażenia wdzięczności wobec jej Darczyńców poprzez udostępnianie im w Aplikacji Upominków.
 • Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego i nie prowadzi działalności gospodarczej.
 • Za każdą darowiznę pieniężną przekazaną przez Darczyńcę za pośrednictwem formularza udostępnionego na Stronie Internetowej z wykorzystaniem maila użytego do założenia Konta, na Koncie Darczyńcy zostaną doliczone punkty. Punkty będą przyznawane w przeliczeniu 1 zł darowizny = 1 punkt.
 • Darowizny przekazane bezpośrednio na konto Fundacji, bez wykorzystania formularza udostępnionego na Stronie Internetowej, nie powodują doliczenia punktów na Koncie Darczyńcy.
 • W Aplikacji udostępnione są materiały wideo lub audio oraz okresowo podarunki rzeczowe, które mogą zostać odblokowane/wybrane przez Darczyńcę po zgromadzeniu na jego Koncie ilości punktów wskazanej przy danym Upominku.
 • Po wybraniu danego Upominku z puli punktów zgromadzonych przez Darczyńcę odejmowana jest ilość punktów wykorzystana w odniesieniu do danego Upominku.
 • Raz odblokowany materiał wideo/audio będzie dostępny dla Darczyńcy przez cały okres świadczenia dla niego usługi Prowadzenie Konta.
 • W razie udostępnienia Upominku w postaci podarunku rzeczowego, Darczyńca zobowiązany jest do pokrycia kosztów jego przesyłki podanych przy danym Upominku oraz do podania adresu do wysyłki.
 • Z Aplikacji korzystać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie, które nie są ubezwłasnowolnione całkowicie.
 • Zakazane jest dostarczanie przez Darczyńcę do Aplikacji treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmowanie przez Darczyńcę w zakresie korzystania z Aplikacji działań sprzecznych z Regulaminem lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia w Aplikacji.

§ 3
WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z APLIKACJI I ZAGROŻENIA

 • Dla korzystania z Aplikacji konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:- posiadanie urządzenia mobilnego umożliwiającego połączenie z siecią Internet,
  – aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa powyżej z siecią Internet,
  – prawidłowo zainstalowany w urządzeniu, o którym mowa wyżej system operacyjny iOS (wersja 11 lub nowsza) lub Android (w wersji nie mniejszej niż Lollipop 5.0 API level 21),
  – posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,
  – pobranie i zainstalowanie Aplikacji na urządzeniu mobilnym.
 • Techniczne warunki korzystania z Aplikacji mają znaczenie dla prawidłowości jej funkcjonowania, sposobu jej wyświetlania, a także dla bezpieczeństwa przesyłanych danych.
 • Aplikacja Mobilna działa wyłącznie na urządzeniach mobilnych (przenośnych), takich jak telefony komórkowe, smartfony, tablety.
 • Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z Aplikacji to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na połączonych z siecią urządzeniach i ingerencji w te dane, co może spowodować, w szczególności, ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem Aplikacji.
 • Fundacja nie wprowadza do Systemu Teleinformatycznego, którym posługuje się Darczyńca jakiegokolwiek oprogramowania czy danych niebędących składnikiem treści usługi.
 • Fundacja informuje, że instalacja dostarczanych od czasu do czasu aktualizacji Aplikacji może być konieczna dla prawidłowego działania Aplikacji i zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Fundacja rekomenduje instalowanie takich aktualizacji niezwłocznie po ich udostępnieniu, w tym za pośrednictwem sklepów Google Play oraz App Store.
 • Darczyńca powinien instalować uaktualnienia systemu operacyjnego zgodnie z zaleceniami producenta posiadanego urządzenia oraz producenta systemu operacyjnego. Brak aktualizacji systemu operacyjnego lub Aplikacji może prowadzić do obniżenia poziomu bezpieczeństwa korzystania z Aplikacji.
 • Dostęp do Aplikacji jest zabezpieczony hasłem. Zamknięcie Aplikacji, zakończenie transmisji danych, utrata połączenia bądź wyłączenie urządzenia nie powodują automatycznego wylogowania z Aplikacji.
 • Fundacja zaleca, aby w przypadku zakończenia korzystania przez Darczyńcę z danego urządzenia, przed przekazaniem urządzenia osobie trzeciej, usunąć z niego Aplikację poprzez jej odinstalowanie.

§ 4
UTWORZENIE KONTA, ZAWARCIE UMOWY

 • Utworzenie Konta możliwe jest wyłącznie przy dokonywaniu wpłaty darowizny za pośrednictwem formularza udostępnionego na Stronie Internetowej i wymaga zaznaczenia checkbox’u potwierdzającego chęć założenia Konta, zapoznania się i akceptacji Regulaminu oraz Polityki prywatności.
 • Po utworzeniu Konta, do Darczyńcy przesyłane jest potwierdzenie jego utworzenia oraz dane dostępowe do Konta.
 • W celu zalogowania się do Konta koniecznym jest pobranie Aplikacji, która jest dostępna do pobrania wyłącznie w sklepie Google Play (dla urządzeń mobilnych z systemem Android) oraz App Store (dla urządzeń mobilnych z systemem iOS).
 • Założenie Konta oraz pobranie i korzystanie Aplikacji i jej zainstalowanie na urządzeniu mobilnym jest bezpłatne i nie wiąże się dla Darczyńcy z obowiązkiem dokonywania jakichkolwiek opłat.Korzystanie przez Darczyńcę z usług transmisji danych lub połączeń głosowych w związku z pobraniem lub korzystaniem z Aplikacji, może wiązać się z opłatami naliczanymi przez operatora telekomunikacyjnego, świadczącego na rzecz Darczyńcy usługi telekomunikacyjne. Darczyńca odpowiada za uiszczanie powyższych opłat.
 • Poprzez utworzenie Konta zawierane są między Darczyńcą a Fundacją:
  – Umowa licencji na warunkach opisanych w ust. 6, która umożliwia Darczyńcy korzystanie z Aplikacji i udostępnianych w niej materiałów objętych ochroną na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. oraz
  – Umowy o świadczenie usług.
 • Przedmiotem Umowy licencji jest przyznanie Darczyńcy niewyłącznego prawa do korzystania z Aplikacji oraz udostępnionych w niej materiałów, wyłącznie do celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, polegającego na:
  – pobraniu Aplikacji, zapisaniu jej na urządzeniu mobilnym i korzystaniu z jej funkcjonalności,
  – przechowywaniu, odtwarzaniu, używaniu i wyświetlaniu kopii Aplikacji oraz zamieszczonych w niej materiałów oraz uzyskiwaniu do nich dostępu na urządzeniu mobilnym.

§ 5
USŁUGA PROWADZENIA KONTA DARCZYŃCY I PRZECHOWYWANIA DANYCH DARCZYŃCY

 • Fundacja świadczy nieodpłatnie na rzecz Darczyńców Usługi związane z Aplikacją, konieczne dla umożliwienia Darczyńcom korzystania z niej, a mianowicie:
  – usługę Prowadzenia Konta,
  – usługę Przechowywanie Danych.
 • Usługi wskazane w ust. 1 są usługami powiązanymi, realizowanymi łącznie.
 • Usługi wskazane w ust. 1 świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 • Usługa Prowadzenie Konta oraz Przechowywanie Danych dostępne są po dokonaniu rejestracji Konta na zasadach opisanych w Regulaminie.
 • Usługa Prowadzenie Konta polega na udostępnieniu Darczyńcy dedykowanego panelu w ramach Aplikacji, umożliwiającego Darczyńcy gromadzenie punktów za dokonane darowizny na rzecz Fundacji, dostęp i podgląd tych punktów oraz jego danych wprowadzonych do Aplikacji a przechowywanych przez Fundację oraz dostęp do Upominków, wybranie danych Upominków i korzystanie z nich.
 • Usługa Przechowywanie Danych polega na przechowywaniu danych wprowadzonych do Aplikacji przez Darczyńcę oraz ewidencjonowania ilości punktów zgromadzonych przez Darczyńcę na serwerze dedykowanym Fundacji.
 • Korzystanie z powyższych usług jest dobrowolne, lecz niezbędne dla korzystania z Aplikacji.

§ 6
WYPOWIEDZENIE UMOWY

 • Darczyńca może zgłosić Fundacji żądanie usunięcia Konta i zaprzestania świadczenia na jego rzecz usług opisanych w § 5 (tj. dokonać wypowiedzenia umów) w każdym czasie. W takim przypadku Konto i wszystkie dane zostaną usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 • Darczyńca przyjmuje do wiadomości, iż usunięcie Konta i zaprzestanie świadczenia na jego rzecz usług opisanych w § 5 skutkować będzie brakiem możliwości kontynuacji korzystania z Aplikacji oraz usunięciem danych o zgromadzonych przez niego dotąd punktach. W razie ponownej rejestracji Konta z wykorzystaniem tego samego adresu użytego do rejestracji usuniętego Konta, Darczyńca będzie od nowa gromadził punkty, a poprzednio odblokowane przez niego Upominki będą musiały zostać na nowo odblokowane.
 • Odinstalowanie Aplikacji z urządzenia mobilnego nie jest jednoznaczne z usunięciem Konta.
 • Fundacja jest uprawniona do zablokowania dostępu do Konta w przypadku działania przez Darczyńcę na szkodę Fundacji lub innych Darczyńców, naruszenia przez Darczyńcę przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także gdy zablokowanie dostępu do Konta jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Darczyńcę zabezpieczeń Systemu Teleinformatycznego Fundacji lub innymi działaniami hackerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta. Fundacja zawiadamia Darczyńcę o zablokowaniu dostępu do Konta drogą elektroniczną na adres mailowy podany przez Darczyńcę przy zakładaniu Konta.

§ 7
WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z USŁUG, ZAGROŻENIA

 • Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług, o których mowa w § 5 są następujące:
  – posiadanie urządzenia umożliwiającego połączenie z siecią Internet,
  – aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa powyżej z siecią Internet,
  – posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,
  – zainstalowana przeglądarka internetowa (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Microsoft Edge, Safari itp.),
  – włączona usługa JavaScript.
 • Fundacja nie wprowadza do Systemu Teleinformatycznego, którym posługuje się Darczyńca jakiegokolwiek oprogramowania czy danych niebędących składnikiem treści usługi.
 • Fundacja nie jest zobowiązana do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych treści, które zostały wprowadzone przez Darczyńcę do Systemów Teleinformatycznych Fundacji (Aplikacji). W razie pozyskania wiarygodnej informacji bądź urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze takiej treści bądź działalności z nią związanej, Fundacja może usunąć taką treść i/lub zawiesić dostęp Darczyńcy do świadczonych usług. W takim przypadku Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie treści, o której mowa w niniejszym ustępie, ani za zawieszenie dostępu do usług na podstawie niniejszego ustępu.
 • Fundacja zastrzega sobie prawo do prowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych Systemu Teleinformatycznego, mogących powodować tymczasowe utrudnienia lub uniemożliwienie Darczyńcom korzystania z usług.
 • W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Systemu Teleinformatycznego, Fundacja ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Systemu Teleinformatycznego.
 • Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania Systemu Informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód. W celu uniknięcia zagrożeń związanych z niechcianym zainfekowaniem Systemu Informatycznego rekomendowane jest zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na komputerze, z którego Darczyńca korzysta. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany, niezwłocznie po ukazaniu się aktualizacji możliwych do zainstalowania. Dodatkowo zaleca się, aby Darczyńca miał uruchomioną na komputerze zaporę systemową.
 • Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania Systemu Informatycznego, wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. Fundacja oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do systemu Fundacja.

§ 8
ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

 • Fundacja dokłada wszelkich starań by Aplikacja działała bez zakłóceń i by Darczyńca mógł w pełni korzystać ze wszelkich jej funkcjonalności oraz w celu prawidłowego realizowania Umów o świadczenie usług.
 • Darczyńca może zgłosić nieprawidłowości w działaniu Aplikacji lub wykonywania Umów o świadczenie usług mailowo na adres: kontakt@psitulisko.pl.

§ 9
PRAWA AUTORSKIE

 • Aplikacja oraz treści i materiały udostępniane w jej ramach podlegają ochronie jako utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. i nie mogą być rozpowszechniane ani wykorzystywane przez Darczyńcę w sposób sprzeczny z warunkami licencji, o której mowa w § 4 ust. 5 i 6.

§ 10
DANE OSOBOWE

 • Zasady przetwarzania danych osobowych Darczyńców przez Fundację zostały uregulowane w Polityce Prywatności.
§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie na Stronie Internetowej w sposób, który umożliwia jego wyświetlenie, pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują w szczególności:
  – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny,
  – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
 • Fundacja uprawniona jest do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak:
  – zmiana stanu prawnego wymagająca wprowadzenia zmian w Regulaminie,
  – zmiany w funkcjonowaniu Aplikacji,
  – zmiany zasad działania sklepu Google Play lub App Store,
  – sprostowanie w Regulaminie błędów i omyłek.
 • O zmianie Regulaminu Darczyńca, który posiada już zawartą z Fundacją Umowę o świadczenie usług oraz Umowę licencji, zostanie poinformowany drogą mailową. Nowa wersja Regulaminu udostępniona będzie na Stronie Internetowej.
 • Jeżeli Darczyńca, o którym mowa w ust. 4 nie wyraża zgody na zmiany Regulaminu, uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług oraz Umowy licencji na zasadach opisanych w § 6. Nowa wersja Regulaminu obowiązuje w odniesieniu do Darczyńcy, o którym mowa w ust. 4 po upływie okresu wypowiedzenia.
 • Do Umów o świadczenie usług oraz Umów licencji zawieranych po dniu wskazanym jako data obowiązywania danej wersji Regulaminu, stosuje się Regulamin w zmienionej wersji.